Tre myndigheter blir två och granskningssjukan är här för att stanna

Robin Moberg

Regeringen föreslog den 29:e mars att tre myndigheter ska bli två. Myndigheterna ska finnas på plats den 1:a januari 2013. Egentligen innehöll inte förslaget några större överraskningar utan följde direktiven. Regeringen vill att Högskoleverket (HSV), Internationella programkontoret (IPK) och Verket för högskoleservice (VHS) i framtiden ska bilda två myndigheter. En myndighet som arbetar med kvalitetssäkring och en som bland annat fokuserar på service och internationellt samarbete.

Först och främst vill jag säga att på pappret tycker jag att förslaget ser rätt så bra ut. En myndighet för kvalitetsgranskning och en för olika ”sidouppdrag”, jo, men det låter väl vettigt. Med tydligare uppdrag förljer förhoppningsvis en mer transparent helhet och effektivare myndigheter. Men så enkelt är det givetvis inte.

Beslutet har från politiskt håll motiverats av att det kommer att höja kvaliteten i den högre utbildningen. Det är möjligt att reformen kommer att stärka kvaliteten på det kvalitetsgranskande arbetet men det innebär inte per automatik att kvaliteten i utbildningen kommer att bli bättre. För att det ska ske krävs det mer än en ny myndighetsstruktur, inte minst resurser för att säkra vissa grundläggande kvalitetsaspekter så som en anständig mängd lärarledd tid. Dessutom kommer förändringsarbetet och nedskärningarna som föreslås att genomföras i en hyfsat känslig period där bland annat ett nytt och omtvistat kvalitetsutvärderingssystem håller på att arbetas in i HSVs organisation. Det kvalitetsgranskande, eller kvalitetssäkrande arbetet om man så vill, är inte helt okomplicerat utan kräver kunskap, omvärldsbevakning och konstant utvecklingsarbete m.m. Mot bakgrund av det är jag lite frågande till varför analysuppdraget begränsas till att enbart täcka regeringskansliets behov. I min mening vore det rimligt om HSV själva bedömde vilka analysuppdrag som är viktiga för att deras arbete ska vara så effektivt och av så hög kvalitet som möjligt.

Vi får se hur det blir, men att det som jag tidigare har kallat för granksningssjukan är här för att stanna är rätt uppenbart.

VHS remissvar

SULF remissvar