Utbildningskvalitet på agendan – dags för politikerna att vakna

Camilla Björkman

Bra att Svenskt Näringsliv hänger på i om diskussionerna kring högskolans resurstilldelningssystem. Det är välkommet! Det är en hjärtefråga för Jusek och vi har många gånger hävdat att dagens system är föråldrat och förändringar behövs. Mycket återstår att diskutera innan ett nytt system kan vara på plats. Precis som SULF , Saco och Saco Studentråd poängterar är det viktigt att systemet fokuserar på sådant som lärosätena själva kan styra över. Fokus på samverkan är välkommet och kvalitetsaspekter finns redan i dagens system.

Det måste också föras en diskussion om vad som ska styra studentpengens storlek. Med dagens system satsas det hälften så mycket på utbildningar inom samhällsvetenskap och humaniora än till exempel naturvetenskap och teknik. Detta trots att formera och kostnadsbilden för högskolans utbildningar har förändrats. De stora skillnaderna mellan olika ersättningsnivåer har stor betydelse för vilken kvalitet som kan erbjudas på utbildningarna. Det är inte ämnet som borde styra fördelningen av studentpengen. Det borde istället vara undervisningens karaktär som avgör studentpengens storlek. Se utredningen Resurser för kvalitet, SOU 2007:81

Nu får vi hoppas att politikerna vaknar och beslutar sig för att se över systemet tillsammans med kunniga och engagerade aktörer. Miljöpartiet har redan vaknat och har under höstens budgetarbete lyft fram behovet av att se över systemet. Nu är det dags att fler hänger på. Heja heja!

Läs tidigare inlägg på Jusekbloggen på samma tema: Satsningar på samhällsvetenskap är samhällsnyttig , Universitetsutbildning eller bibliotekskort, Haikola har rätt