IT-miljön – en allt viktigare arbetsmiljöfråga

Martin Edrenius

I fackförbundet ST:s tidning Publikt läste jag om den allt mer växande problematiken kring IT-miljön, som nu måste ses som en betydande del av arbetsmiljön. Sett till Juseks medlemmar är IT-miljön en allt viktigare arbetsmiljöfråga, som vi måste ta på största allvar och genom ett förebyggande arbete ha som mål att ständigt förbättra.

Ett att våra mest värdefulla och mest använda arbetsverktyg är datorn, såväl under studie- som under den yrkesverksamma tiden.  Vissa av oss är ständigt uppkopplade oavsett tid på dygnet. I dag finns det oändligt flöde med information via internet och via arbetsgivarens intranät. På arbetsplatsen tillkommer även andra programvaror och system som finns för att underlätta vårt dagliga arbete. Program som ofta ska uppgraderas och ska därefter hanteras av oss anställda.

Två huvudfrågor – i syfte att förebygga stress och därtill hög arbetsbelastning:
•         Hur anpassade och användarvänliga är de programvaror och system som finns på arbetsplatsen till de arbetsuppgifter som ska utföras?
•         Hur strukturerad är den information som finns på arbetsgivarens intranät?

Artikeln tar också upp att facken och skyddsombuden diskuterar att börja med särskilda skyddsronder för IT-arbetsmiljön, vilket även är en god tanke på de arbetsplatser där våra medlemmar är verksamma. I dagsläget har Arbetsmiljöverkets endast olika checklistor rörande datorarbete.

Däremot behandlar Prevent frågan på ett mer ingående sätt. För att uppnå en god IT-miljö rekommenderar Prevent att se över såväl arbetsorganisation som den fysiska IT-utrustningen och utformning av program, arbetsstation och lokaler. Vidare är det viktigt att ta med användarna i utvecklingen av nya IT-system. Slutligen ska arbetsgivaren även erbjuda användare tillräcklig utbildning och stöd, betona god arbetsteknik samt upprätta en policy för IT-frågor