Bättre matchning kan rädda arbetslinjen

Louise Adelborg

Utvecklingen är naturlig. Att ha ett arbete och försörjning är viktigt för självkänslan och för att kunna förverkliga sina drömmar. Politikerna har gemensam syn men arbetslösheten är hög.

Det brukar heta att vi lider brist på lågkvalificerade jobb. Inte minst brukar regeringen tolka ungdomsarbetslösheten i sådana termer. Men om man skrapar lite på statistiken får man fram en annan bild. Många av dessa jobb utförs av personer som är överkvalificerade. Socialförsäkringsutredningen visar det i en färsk rapport. Bättre matchning kan rädda arbetslinjen Den säger att 52 procent av invandrarna på svensk arbetsmarknad har jobb som kräver lägre kvalifikationer än deras utbildningsnivå. Och 46 procent av andelen infödda svenskar har längre utbildning än vad arbetsuppgifterna kräver.

Därför har Jusek lämnat förslag på hur arbetsmarknadspolitiken kan reformeras.

Knyt samman studier och arbetsliv. Högskolorna måste ta sitt uppdrag på allvar och förbättra möjligheterna till arbetslivsanknytning under studietiden. Många studenter arbetar dessutom vid sidan av sina studier med arbetsuppgifter som inte är kvalificerade. Jusek vill se ett nytt system med särskilda studentmedarbetaranställningar.

Reformera Arbetsförmedlingen. En växande del av arbetskraften har universitets- och högskoleutbildning. Men på Arbetsförmedlingen lågprioriteras akademiker i förhållande till andra grupper och kunskaperna om deras kompetens och arbetsmarknad brister.

Frigör kraften hos invandrade akademiker. Jusek har lanserat fyra konkreta åtgärder för att invandrade akademiker ska få arbete i nivå med sin kompetens. Vi vill se en yrkesinriktad svenskundervisning utifrån individens behov, bättre tillgång till professionella nätverk, ett nationellt system för validering av akademiska kunskaper och fler kompletterande utbildningar på högskolenivå.

Louise Adelborg vd Jusek