Lönesamtal; en dialog eller förhandling?

Peter Henriksson

Frågor om lön berör och intresserar nog precis alla. På Jusek och inom Saco i övrigt (och allt oftare även på annat håll) pratar vi om vikten av individuell och differentierad lön. Lön ska återspegla marknadsvärdet av din kompetens och ditt bidrag till verksamheten. Lön och löneutveckling ska spegla det individuella resultatet.

”Den som bidrar bäst måste självklart få en klart bättre löneutveckling”

Genom lön och andra anställningsvillkor, tillsammans med intressanta arbetsuppgifter, kompetens- och karriärutvecklingsmöjligheter, god arbetsmiljö etc, konkurrerar varje arbetsgivare på arbetsmarknaden i stort om nödvändig kompetens. Lön, löneläge och löneutveckling blir på så sätt styrmedel genom vilka arbetsgivaren kan trygga sin kompetensförsörjning samt säkra god måluppfyllelse genom individuell lönesättning utifrån resultat. Detta är frågor jag själv arbetat med under flera år inom främst statlig och nu även kommunal sektor.

När lön sätts individuellt och differentierat är det naturligt att låta närmaste chef och medarbetare förfoga över lönesättningen i ett lönesamtal dem emellan. Då synliggörs ditt bidrag till verksamheten allra bäst.

Så långt allt gott.

Men ibland stöter man på frågan om vad lönesamtalet egentligen är; en dialog eller en förhandling? Och vad är det i så fall för skillnad? (Och här menar jag just lönesamtal för löneutveckling i anställningen och inte en löneförhandling vid nyanställning. I det senare fallet är ju ”förhandlingsinslaget” såklart ett helt annat.)

Ja, rent formellt sett innebär väl en överenskommelse om ny lön ett resultat av en ”förhandling eller omförhandling” av tidigare villkor. Men innebär det nödvändigtvis att man ska gå in ett lönesamtal med ”ett förhandlande förhållningssätt”? Jag tycker inte det!

”Det är ju inte den bästa förhandlaren som ska ha högst lön”

(Ja, om man inte arbetar som förhandlare möjligen. Men inte heller då ska rimligen lönedialogen mellan chef och medarbetare ha karaktären av förhandlingstaktik. )

Nej, i min sinnevärld – formad inom främst statlig men även kommunal sektor – bör ett lönesamtal eller lönesättande samtal (detta kan ju till namn och form variera lite beroende på respektive kollektivavtal) karaktäriseras av en förtroendefull och verksamhetsfokuserad dialog kring året som gått. Samtalet bör fokusera på ditt bidrag till verksamheten jämfört med eventuellt individuellt uppsatta mål i ljuset av arbetsförutsättningarna i stort. Lönesamtalet måste såklart tydligt kopplas till och hänga ihop med både det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och den löpande dialogen i vardagen med närmaste chef.

Et sådant samtal vinner såklart på om både chef och medarbetare förbereder sig väl genom att noga tänka igenom och påminna sig om vad som hänt under det gångna året. Det kan också vara värdefullt att du själv, gärna med hjälp av oss som förbund och dina lokala företrädare, bildar dig en egen uppfattning om löneutvecklingen på din arbetsmarknad. Här kan relevant lönestatistik ofta ge en bra bild av din alternativa arbetsmarknad och arbetsgivarens konkurrensläge. All sådan förberedelse är självklart bra.

Men jag tror inte att någon tjänar på att chef och medarbetare förbereder ett lönesamtal utifrån en mer renodlad förhandlartaktik. Då hamnar fokus lätt fel. Att vara väl förberedd är en sak, att tänka taktiskt kan lätt bli till något annat och rikta blicken bort från dig och din faktiska prestation och ditt bidrag till verksamheten. Ytterst kokar ju allt ner till att du ge-nom ett väl förberett och genomfört samtal kan vara trygg med att du och din prestation blivit ordentligt genomlyst och värderad. Och detta handlar ju om något annat än ett köpslående om belopp för beloppets skull.

Ordens makt över tanken sägs ju vara stor. Sannolikt även här. Summa summarum är det viktigt att vara väl förberedd inför ett så viktigt möte som ett lönesamtal. Tänk gärna igenom allt du vill och kan lyfta fram kring dig och din prestation. Men tänk gärna – både som chef och medarbetare – samtal och inte förhandling!

Related Posts