Fortsatt förvirring kring Arbetsförmedlingen

Anna Rohlin Larsson

Att som moderaternas Bettina Kashefi formulera sig som att man inte utesluter att partiet är för privata aktörer inom Arbetsförmedlingen, är ett alltför vagt besked i tider av hög arbetslöshet och stor misstro mot den myndighet som ska bära arbetsmarknadspolitiken.

Socialdemokraternas bidrag till dagens debatt var något mer tydligt. Ylva Johansson menade att privata aktörer är välkomna, men som kompletterande, inte konkurrerande aktörer. Fast vad betyder egentligen det? Personligen har jag svårt att se några andra skillnader än semantiska mellan det förslag som Jusek och Almega för fram och socialdemokraternas modell.

Dagens debatt här på Jusek gav få svar kring Arbetsförmedlingens framtid. Politiken kring en av Sveriges viktigaste myndigheter är alltjämt full av vaga formuleringar och undanglidande svar. Juseks och Almegas förslag för att reformera arbetsförmedlingen står fast:

  • Arbetsförmedlingens uppdrag ses över och renodlas. Myndighetens uppdrag är alltför brett och omfattar dessutom individer med mycket olika förutsättningar. Det skapar stora problem när det handlar om att konsekvent hålla hög kvalitet i verksamheten.
  • Den arbetsförmedlande verksamheten konkurrensutsätts och läggs ut på flera olika aktörer. Aktörerna finns redan, både inom ideell sektor och i form av privata företag. Genom en sådan reformering kan kvaliteten i insatserna förbättras. Samtidigt skulle de många kompetenta enskilda arbetsförmedlarna få en bredare arbetsmarknad.
  • De olika aktörerna ges mandat och redskap att nischa sig mot olika branscher och grupper vilket möjliggör en effektiv matchning. För att underlätta ytterligare ges de också tillgång till samma verktygslåda som Arbetsförmedlingen har i dag.
  • Arbetsförmedlingen ges i uppdrag att i samverkan med arbetsmarknadens parter arbeta fram en modell för den framtida förmedlingsverksamheten. Utgångspunkten är att den enskilde arbetssökande ska kunna välja mellan godkända leverantörer av arbetsförmedlingstjänster. Det offentliga har kvar det övergripande ansvaret för att kvalitetssäkra verksamheten. Kraven som ställs på leverantörerna ska vara tydliga, liksom uppföljningen av resultatet. En transparent oberoende bedömning av resultatet är därför ett måste.

Du kan se dagens seminarium här.