Färre och större kommuner

Magnus Hedberg

Så var måndagen i Almedalen avklarad. För Juseks del kom dagen att präglas av kommunerna och kompetensförsörjningen. Redan på morgonen publicerade Dagens Samhälle Juseks debattartikel med krav på kommunreform med färre och större kommuner.

Bakgrunden är att fler mindre glesbygdskommuner befinner sig i ett svårt läge där inte minst många högutbildade lämnar. Det skapar problem med skatteunderlag och kompetensförsörjning. Sedan den senaste stora kommunreformen på sjuttiotalet har tretton kommuner tillkommit. Bildandet av alltfler kommunalförbund visar på behovet av samverkan över gränserna men skapar demokratiska brister i insyn och ansvarsutkrävande. Det är hög tid för regeringen leda i denna viktiga fråga. Frivillighetens väg har prövats och misslyckats. Vi borde istället lära av Danmark och Finland där det politiska systemet orkat med att ta itu med denna strukturreform.

Efter lunch var det dags för seminarium på samma tema.  Här lanserades även den bredare rapport om offentlig sektor som Jusek arbetat med under våren. Vi har kallat projektet ”I medborgarnas tjänst”. Det är just så våra medlemmar arbetar. Man bereder och verkställer politiska beslut och garanterar en effektiv användning av skattemedlen. Man levererar service och välfärdstjänster och ägnar sig åt myndighetsutövning och andra former av rättsutövning.  I Juseks program för offentlig sektor löper tre begrepp som en röd tråd: Kvalitet, effektivitet och rättssäkerhet.

I min inledning underströk jag kommunernas centrala uppdrag. Det är samtidigt mycket komplext och nära medborgarna. Kommunen omsätter stora ekonomiska värden och står inför flera stora utmaningar varav de viktigaste stavas demografi och högre krav på kvalitet och tillgänglighet. Det behövs en diskussion om möjliga lösningar och därför presenterar Jusek fyra punkter för kommunerna.

Den första handlar om att genomföra den kommunreform som beskrivs i artikeln. Den andra handlar om att skapa en oberoende och professionell revision. Insyn och kontroll är avgörande i en demokrati. Den granskning som idag leds av partipolitiska revisorer skapar problem vid ansvarsutkrävande. För det tredje behöver rollerna mellan politiker och tjänstemän förtydligas. I kommunallagen som reglerar formerna för beslutsfattandet står idag ingenting om tjänstemännens roll och samspelet i ansvar och befogenheter med den politiska ledningen. Här finns uppenbar förbättringspotential. Slutligen handlar det om att för kommunerna skapa kompetensstrategier och fler karriärvägar. Det kräver allt mer att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare. Jusek pekar på behovet av fler karriärvägar – alla vill inte bli chefer – och bättre villkor genom lönepolitiska strategier med individuella och differentierade löner.

Seminariet gav en livlig diskussion och flera intressanta inspel. Folkpartiets partisekreterare Nina Larsson uteslöt inte att en kommunreform kan bli aktuell. Förre riksrevisorn Eva Lindström skrev under på behovet av en reformerad kommunallag där tjänstemännen tar plats. Sacos nyss avgångne samhällspolitiska chef Gunnar Wetterberg slog ett slag för en bättre löneutveckling i kommunerna och funderade på förutsättningarna att bilda ett kommunförbund med uppgift att revidera kommunerna. Ilmar Reepalu, vice ordförande i SKL, talade om behovet av traineeplatser som ett sätt för kommunerna att kompetensförsörja.