Säkra upphandlingskompetensen genom akademisk utbildning

Camilla Björkman

860 miljarder kronor. Det är så mycket som offentlig sektor lägger årligen på köp av varor och tjänster från näringslivet. Den offentliga marknaden har exploderat och inneburit att till exempel kommuner gått från att vara utförare till att allt mer bli beställare av varor och tjänster. Upphandlingen har blivit en central del av den offentliga verksamheten och måste prioriteras.

Stödet vid upphandlingar ska förstärkas. Det ska samlas och placeras på Konkurrensverket. Det blev klart i samband med höstbudgeten. Det är klokt. Den upphandlande verksamheten har en viktig funktion med ansvar för att medborgarna får valuta för skattepengarna och att den service som erbjuds håller hög kvalitet. Men fler initiativ krävs. Nyckeln till en effektiv, rättsäker och kvalitativ verksamhet är rätt kompetens. Nu är det dags för Sveriges högskolor och universitet att satsa på utbildningar inom offentlig upphandling.

Det nya upphandlingsstödet ska enligt Stefan Attefall, ansvarig minister för upphandlingsfrågor bli bättre på att hjälpa upphandlare att göra strategiskt bra affärer. Att stärka stödet till den upphandlande verksamheten är en väg. Men det är inte tillräckligt. Att genomföra offentliga upphandlingar kräver kompetens inom bland annat juridik, ekonomi, teknik och miljö. Kompetensen bland många upphandlande verksamheter måste stärkas. Det konstaterade upphandlingsutredningen i sitt slutbetänkande som lades fram till regeringen i våras. Med rätt kompetens kan den upphandlande verksamheten i större utsträckning beakta faktorer såsom kvalitet, miljö- och sociala hänsyn. Att medarbetarna har rätt kompetens är avgörande för att

Idag finns enstaka kurser om offentlig upphandling på högskolenivå, i stort sett samtliga inom juridik. Inom till exempel ämnesområdet ekonomi saknas helt inriktning mot offentlig upphandling. Genom utbildningar på framförallt avancerad nivå inom offentlig upphandling skulle utbildningsgrupper med olika ämnesbakgrund så som ingenjörer, ekonomer och jurister få en god grund att stå på och på sikt bidra till att höja kompetensen och kunskaperna hos den som arbetar som upphandlare.

Rätt kompetens är nyckeln till lyckad upphandling och den upphandlande verksamheten behöver stärkas för att säkerställa kostnadseffektivitet och rättssäkerhet. I slutänden handlar det faktiskt om att garantera medborgarnytta. Därför borde fler lärosäten och discipliner satsa på akademiska utbildningar inom offentlig upphandling.