Social bakgrund ska inte stå i vägen för examen

Camilla Björkman

Studenter från studieovana hem fullföljer i lägre utsträckning sina högskoleutbildningar än studenter från hem med studievana. Det visar en rapport om social bakgrund och genomströmning i högskolan som Universitetskanslerämbetet publicerat. Det är framförallt på de längre utbildningarna så som juridikprogrammet som sambandet finns.

Att den sociala bakgrunden har ett samband med om en individ påbörjar högskolestudier eller ej är väl känt. Exempelvis är det vanligare att börja studera i högskolan om man har föräldrar med högskoleutbildning. Men nu kan man alltså konstatera att det också finns ett samband mellan social bakgrund och genomströmningen i högskolan.

Bland juridikstudenterna med föräldrar med förgymnasial utbildning så som grundskola var det endast 45 procent som hade avlagt en examen på juristprogrammet efter 7,5 år. Bland juriststudenterna med föräldrar med minst tre års högskoleutbildning hade 66 procent avlagt juris kandidatexamen. Gruppen med förgymnasialt utbildade föräldrar hade även klart lägre examensfrekvens än övriga grupper om studenter inkluderas som inte avlagt en juris kandidatexamen men som tagit högskolepoäng motsvarande minst 4,5 års studier.

Vad kan man göra för att öka genomströmningen? För utbildningar inom Juseks utbildningsområden tror jag det finns en enkel lösning: Studenterna måste få undervisning! De duger inte med 8 timmars ynka undervisning i veckan, ofta i form av storsalsföreläsningar. Med mer lärarledd tid och varierande undervisningsformer skulle genomströmningen öka. Det behövs ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Och framförallt för individen som kan fullfölja sina drömmar.

För att detta ska bli verklighet behöver politikerna satsa pengar på utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap. Satsningar som tyvärr lyster med sin frånvaro i höstens budget.