Dags för karriär på lika villkor

Magnus Hedberg

Som bekant utgjorde tisdagen den 10 december en akademisk fyr i vintermörkret. Detta tack vare en årlig prisceremoni som belönar framstående vetenskapliga rön i en mängd olika discipliner. En rolig slump var dessutom att denna högtidliga utdelning av Juseks uppsatspriser i år sammanföll med Nobelprisgalan…

Efter att ha deltagit vid utdelningen av Juseks uppsatspriser 2013 – som i år ägde rum på Ulfsunda slott – är några reflektioner oundvikliga. Först och främst en stolthet över att vara del av ett förbund med så många kvalificerade och samhällsbärande yrkesgrupper. I Jusek förenas viktiga och intressanta samhällsvetenskapliga discipliner på ett unikt sätt. Rent personligt är det svårt att inte engagera sig i uppsatserna. Som pol. mag. med kombinerade studier i statsvetenskap och nationalekonomi, påbörjade juristlinjestudier, bakgrund som kommunikationsdirektör och nu som chef med intresse för HR-frågor framstår prisutdelningen som lilla julafton.

Den andra reflektionen är förstås pristagarnas imponerande engagemang och sakkunskaper i sina respektive ämnen. Detta måste konstateras efter att ha haft förmånen att under lunchen sitta tillsammans med ekonomipristagaren och de båda systemvetarpristagarna.

Min tredje reflektion rör årets ämnesval där en sak förenar tre av fem uppsatser: Jämställdhet eller – som vi i Jusek brukar säga – möjligheten att göra karriär på lika villkor. Ekonomiuppsatsen illustrerade att storleken av föräldraförsäkringen påverkar kvinnors deltagande på arbetsmarknaden genom att empiriskt studera förändringarna av Tysklands reformerade föräldraförsäkring från 2007. Som juryn mycket riktigt motiverade krävs ett ökat deltagande av kvinnor i arbetslivet för att säkra det framtida behovet av arbetskraft. Personalvetarpristagarna visade att det är skillnader på hur jobbannonserna utformas beroende på om det är en kvinno- eller mansdominerad bransch. Juryn konstaterar korrekt att annonserna därmed riskerar att reproducera stereotypa föreställningar om kön och könskodade praktiker. I samhällsvetaruppsatsen genomfördes slutligen en studie av kontextens betydelse för sambandet mellan kön och korruption. Enligt juryn belyses på ett föredömligt sätt korruption ur ett genusperspektiv.

De sammanfallande perspektiven kan förstås vara en lycklig slump men jag tror och hoppas på ett genombrott för frågor om ett jämställt arbetsliv. Undersökningar visar att av Juseks medlemmar anser tre fjärdedelar av kvinnorna och nära hälften av männen att karriärmöjligheterna inte är lika för män och kvinnor. Det är varken rimligt eller hållbart. Jusek arbetar därför på olika fronter för fler kvinnor på ledande befattningar och för en könsneutral arbetsmarknad. Låt 2014 bli det år då vi på allvar kommer till rätta med otidsenliga strukturer i samhället och på arbetsmarknaden som hindrar alla individer att nå sin fulla potential. Det är hög tid att skapa praktiska förutsättningar för karriär på lika villkor.