Även akademiker behöver stöd av Arbetsförmedlingen

Daniel Lind

Äntligen kommer regeringens aviserade översyn av arbetsförmedlingen. Det har framgått med all önskvärd tydlighet att allianspartierna inte har varit överens om tågordningen och vilken inriktning arbetet ska ta.  Därför är det glädjande att arbetet nu kan komma igång.

Behovet av att se över matchningen på arbetsmarknaden är som bekant stora. Och det gäller även för akademiker som tyvärr ofta glöms bort i arbetet.

Inför det kommande arbetet vill vi på Jusek därför uppmana regeringen att särskilt se över följande:

  1. Förbättrad matchning kräver stöd till alla arbetssökande. Snabba och effektiva insatser i början av en arbetslöshetsperiod underlättar för den enskilde att få jobb och skulle medföra en samhällsekonomisk vinst. Men många nyutexaminerade akademiker vittnar om att de inte får det stöd och den hjälp de behöver från Arbetsförmedlingen eftersom de inte hör till gruppen som står ”längst ifrån arbetsmarknaden”. Arbetslöshet inom en grupp påverkar arbetsmarknaden för andra. Därför räcker det inte att enbart fokusera på dem som har svårast att komma i arbete.
  2. Renodla Arbetsförmedlingens uppdrag. Det är hög tid att Arbetsförmedlingens uppdrag ses över och att organisationen förändras. Då kan också resurserna användas mer effektiv. Idag ska Arbetsförmedlingen vara ett stöd till arbetssökande och samtidigt kontrollera att de söker jobb. De ska upphandla kompletterande aktörer och samtidigt utvärdera dem.  Dessutom har de fått ansvar för nya stora grupper. Behovet av specialisering inom såväl Arbetsförmedlingen som hos de kompletterande aktörerna är stort.
  3. Använd de kompletterande aktörerna rätt. De kompletterande aktörerna behöver få större möjligheter att välja vilka insatser de anser lämpliga för den arbetssökande. Dagens detaljstyrning måste också minska och utvärdering, ersättningsmodeller och uppföljning måste säkras så att de arbetssökandes valfrihet mellan aktörerna blir reell och faktabaserad.

Det är dags att se individerna, inte grupper av arbetssökande. Svensk arbetsmarknad behöver en Arbetsförmedling för fler än de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Det är en förutsättning för att möta de utmaningar som Sverige står inför.

Related Posts