Rösta den 25 maj!

Magnus Hedberg

Snart är det dags. Den 25 maj går 400 miljoner européer till valurnorna för att besätta 751 platser i Europaparlamentet. Från Sverige väljer vi 20 ledamöter att representera oss de kommande fem åren. Valet är viktigare än vad som ofta antyds. Parlamentet är EU:s enda direkt folkvalda institution och påverkar i allt högre grad de beslut som fattas inom unionen. Tillsammans med ministerrådet lagstiftar parlamentet på en rad områden.

Det är ett faktum att besluten som fattas på europeisk nivå påverkar oss svenskar i vardagen. Ända ned på kommunnivå. Det sker genom rättsligt bindande förordningar och direktiv och genom icke-bindande yttranden och rekommendationer. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har räknat ut att EU påverkar mer än hälften av ärendena på dagordningen vid ett genomsnittligt kommunfullmäktigesammanträde.

Jusek är partipolitiskt obundet och utfärdar självfallet inga röstningsrekommendationer. Men jag uppmanar förstås gärna varje medlem att sätta sig in i valets viktiga frågor. LO/TCO/Saco:s gemensamma Brysselkontor har genomfört en enkätundersökning till de svenska partierna i parlamentet. Enkäten rör jobb, tillväxt, ekonomi, arbetsrätt, arbetsmiljö, jämställdhet, den inre marknaden och minskad administrativ börda för företagen samt energi- och klimatpolitik. En god idé är att studera svaren.

Parlamentet är i kraft av sin lagstiftande ställning en viktig aktör när det kommer till att påverka förhållandena på arbetsmarknaden. Också här i Sverige. Valet handlar därför – utöver andra angelägna frågor – också om sådant som rör fackliga fri- och rättigheter. Det handlar om arbetsvillkor och löner. Det handlar om kollektivavtal och arbetsmiljöarbete. Det är därmed ingen överdrift att EU påverkar villkoren på den enskilde Jusekmedlemmens arbetsplats. Att avstå från att nyttja sin rösträtt till parlamentet framstår i det perspektivet inte som särskilt välbetänkt.

Magnus Hedberg

Vd Jusek

Tags: