Jag mår inte bra – vems är felet?

Martin Edrenius

I det högteknologiska och kostnadseffektiva samhället av idag tenderar fler och fler av våra medlemmar att få en känsla av obehag, stress och otillräcklighet.

Många samtal i vår medlemsjour vittnar om ett arbetsklimat där den psykosociala arbetsmiljön är åsidosatt. Samtalen utmynnar i konstaterandet att arbetsgivaren antingen inte tar medlemmen på fullt allvar eller att arbetsgivaren inte vet hur arbetsgivaren kan/ska förebygga ohälsa. Det hela rinner ut i sanden och medlemmen börjar må sämre och sämre och skuldbelägger sig själv.

Ska det gå så långt att en arbetstagare tar sitt liv innan arbetsgivaren reagerar? Jag syftar på Krokom-målet. Svaret är: Nej! Men – vems är felet?

Det enkla svaret är att arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och således att samtliga medarbetare ska må bra. Dock kan verkligheten se betydligt mer komplicerad ut.

I samhället har det mer eller mindre blivit som en oskriven regel att utse en ansvarig för felet – en syndabock.

Ett mer nyanserat svar på frågan är att varje enskilt fall bör nogsamt utredas av arbetsgivaren. Utbildning i arbetsmiljöfrågor är en god grund för arbetsgivaren. Ibland kan med fördel en utomstående och extern opartisk resurs/expert anlitas liksom kan Företagshälsovården vara arbetsgivaren behjälplig, samt kan arbetsgivaren samverka och rådgöra både med skyddsombudet, facket och Arbetsmiljöverket.

Sett till situationen för våra medlemmar och vad vi ser som ”felet” är svaret ofta av organisatorisk karaktär och då även en ledningsfråga.

I skrivande stund är ett förslag från Arbetsmiljöverket gällande nya föreskrifter om ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” på remissrunda till såväl arbetstagar- som arbetsgivarorganisationer samt andra berörda parter.

Jusek välkomnar en bredare debatt i frågan och Arbetsmiljöverkets förslag i stort. Men att det i Arbetsmiljöverkets förslag bör vara skarpare skrivningar och konsekvenser för arbetsgivare, då arbetsmiljömålet och rutinen för kränkande behandling inte efterlevs.

Tags: