Sjuk? Stanna hemma och fokusera på att bli frisk!

Martin Edrenius

Februari är månaden då Försäkringskassans statistik gällande vab (vård av barn) ökar markant, vilket i sig säkerligen har flera logiska förklaringar. Ett fenomen som blivit vanligare på senare år och däremot är något mer oroväckande är att många har börjat att ”vobba”. Med ”vobba” menas att jobba – svara på mejl och jobbsamtal – samtidigt som du är hemma med sjukt barn.

Försäkringskassan har dessutom fastslagit att ”vobba” strider mot reglerna, även om du inte samtidigt får lön från sin arbetsgivare, samt att den som jobbar hemifrån med sjukt barn kan bli återbetalningsskyldig. Däremot accepterar Försäkringskassan att du tar ut ersättning för en del av dagen och låter arbetsgivaren betala för exempelvis de tre timmar då du kollar mejlen och/eller har jobbsamtal.

För några år sedan kom även Unionen ut med en rapport, där det konstaterades att sju av tio föräldrar som är hemma med sjukt barn ”vobbar”. Orsaken kan bl.a. gå att finna i den ökade tillgängligheten via datorn och mobilen, vilket således torde vara en mindre önskvärd effekt av ”det gränslösa arbetslivet”.

Är du sjuk, så är du sjuk – och är ditt barn sjuk, så gäller samma sak – fokusera på att bli frisk och inget annat.

Ett annan allvarlig fenomen är att vi faktiskt går till jobbet, då vi är sjuka och borde ha stannat hemma. Detta fenomen läggs fokus på i en ny studie, där det som kallas sjuknärvaro undersöks av forskare i Norge och Sverige. På duochjobbet.se  publiceras studien om sjuknärvaro. Kontentan av studien – sett ur ett svenskt perspektiv och i siffror – är att 66 % hade varit sjuknärvarande under året före sjukskrivningen, 35 % angav ekomomiska skäl för att gå till jobbet trots sjukdom, 34 % sade sig gå till jobbet för att de tyckte om sitt jobb, drygt 10 % ansåg att arbeta var bra för hälsan, och drygt hälften menade att de inte ville belasta kollegorna genom att stanna hemma.

Svaren mellan länderna skiljde sig åt. Enligt forskarna kan skillnaderna ha med reglerna i sjukförsäkringen att göra. I Norge får man full ersättning från första dagen, medan Sverige har en karensdag och 80 procent av lönen därefter. Svenskarna uppgav oftare att de var rädda för att mista jobbet.

Värt att notera är att i den nya studien fanns det inga skillnader mellan kvinnor och män i hur ofta de var sjuknärvarande. Däremot var det fler kvinnor som angav hänsyn till arbetskamrater som ett skäl att inte vara hemma.

Flera undersökningar har tidigare visat att omfattande sjuknärvaro på sikt leder till sämre hälsa och ökade sjukskrivningar. Än en gång bör poängteras: när du är sjuk ska du stanna hemma och bara fokusera på att bli frisk.

Är du frisk leder det till att du är mer fokuserad och målinriktad, vilket i sin tur leder till ökad lönsamhet och en välmående arbetsgivare både vad gäller ett positivt ekonomiskt resultat och inte minst vad gäller en god arbetsmiljö!