Stressigt på jobbet?

Martin Edrenius

Du är inte ensam. Hjälp och stöd kommer. Arbetsmiljöverket har nyligen genomfört 1600 inspektioner utifrån den EU-initierade informationskampanjen Friska arbetsplatser förebygger stress. Syftet var att kontrollera om arbetsgivarna arbetar förebyggande med ohälsosam stress.

Resultatet visade att varannan arbetsplats saknade planering mot stress. De vanligaste bristerna handlade om avsaknad av det förebyggande arbetet. Arbetsgivaren hade inte tillräckligt undersökt och bedömt riskerna för att förebygga arbetsrelaterad stress. Det bör poängteras att alla arbetsgivare har en skyldighet att förebygga arbetsrelaterad stress.

Ur Juseks synpunkt var det intressant att Arbetsmiljöverket inspekterat 180 advokatbyråer, revisionsbyråer och redovisningskonsulter. Mönstret var dock detsamma, nämligen att det fanns brister som ledde till krav hos runt hälften. Ett exempel är att bokslutstider skapar höga stresstoppar hos revisionsbyråer. Ett annat exempel är att vid större revisionsbyråer är hög personalomsättning ett återkommande problem.

Även inom informations- och kommunikationsbranschen, där vi återfinner många Jusekmedlemmar, visade resultatet att brister finns hos drygt hälften av 244 besökta arbetsgivare.

Enligt Arbetsmiljöverkets senaste rapport, Arbetsorsakade besvär 2014, är just stress och psykiska påfrestningar den vanligaste formen av besvär på jobbet.

Hur kan ohälsosam stress förebyggas?

Mycket handlar om att arbetsgivarna ska öka sin kunskap och just arbeta mer förebyggande. Men även att arbetsgivarna underlättar och samarbetar med skyddsombuden. Vidare bör nämnas att i den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”, som träder i kraft den 31 mars 2016, finns nytt lagkrav på tid för återhämtning.

Det framgår i föreskriftens 10:e paragraf att arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren känner till vilka uppgifter arbetstagaren ska utföra och vilka befogenheter arbetstagaren har. Vidare ska arbetstagaren veta vilket resultat som ska uppnås, och hur arbetet ska utföras. Arbetsgivaren måste också tydligt tala om vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras, när tiden inte räcker till och till vem arbetstagaren ska vända sig för att få hjälp och stöd.

Related Posts

1 Comment. Leave new

Arbetsmiljöverkets föreskrifter är inte lagar, så man kan inte säga att en föreskrift innehåller lagkrav.