Olika skeden i livet kräver olika lösningar

gastbloggare

I november presenterade Facken inom industrin (FI) sina yrkanden för 2016 års avtalsrörelse i privat sektor. Deras uppfattning om nivån på löneökningar bestämdes till 2,8 procent. Efter förhandlingar senare under hösten med motparterna på arbetsgivarsidan fastställs det så kallade ”märket”. Detta blir i praktiken normen för hela arbetsmarknaden. De yrkade även på ytterligare avsättningar till de system för deltidspension och flexpension som parterna träffade överenskommelse om i den förra avtalsrörelsen. Utgångspunkten för FI:s avtalskrav är att det blir en avtalsperiod på ett år.

Vi vet att lönen är viktig för våra medlemmar och att det kommer att vara en central fråga även i framtida avtalsrörelser. Men det är också fler frågor som engagerar. I kontakten med er medlemmar och genom enkätundersökningar ser vi att frågor som kan kopplas till det så kallade ”flexibla arbetslivet” framstår som oerhört angelägna. Det handlar om arbetsmiljö i vid bemärkelse, globalisering, arbetstider, distansarbete med mera. Jusek har tagit detta som en utgångspunkt för vad vi vill åstadkomma i kommande förhandlingar med våra motparter.

Framtidens ”flexibla avtal” måste fungera för både de anställda och för företagen. Våra medlemmar och lokala företrädare bör vara delaktiga och ha ett reellt inflytande över avtalens utformning och tillämpning. Behoven varierar givetvis under en yrkeskarriär vilket gör att olika lösningar krävs för olika skeden i livet, det som passar småbarnsföräldern är möjligen inte lika intressant för den blivande pensionären.

Jusek vill också driva frågor om föräldralön. I stort sett alla kollektivavtal innehåller regler som ger rätt till föräldralön under sex månader. Intjänandeperioden och kvalifikationstiden varierar däremot i de olika branschavtalen. Jusek ska verka för en enhetlig reglering och i förekommande fall förkorta kvalifikationstiden för att få rätt till föräldralön.

Hans Sköld, förhandlingschef privat sektor på Jusekhans_s_small

Related Posts