Låt oss krossa glastaket

admin

Internationella kvinnodagen har firats i över 100 år och kampen för kvinnors rättigheter har pågått långt längre än så. Än idag ser vi stora jämställdhetsproblem på flera plan vilket vittnar om att kampen för ett jämställt samhälle inte har kommit så långt som vi många gånger vill tro.

Vi i Jusek student vill att studenter med trygghet ska kunna se framemot ett arbetsliv där de ges samma möjligheter att utvecklas. Men inom arbetslivet brukar det talas om ett så kallat glastak, vilket är det närmast osynliga och ogenomträngliga hinder som kvinnor ofta möter när de försöker avancera till högre positioner. Det här glastaket beror inte på en bristande kompetens, utan det är en strukturell barriär. Gapet minskar förvisso generellt, men i långsam takt. Störst är gapet på de högre nivåerna. Idag är fler kvinnor akademiker, samtidigt som majoriteten chefer på den aktuella arbetsmarknaden är män. En rapport från Saco publicerad 2015, som rör arbetsmarknaden för akademiker, visar att kvinnor har lättare att få chefsroller i början av yrkeslivet. Efter 29 års ålder minskar andelen kvinnor successivt bland de akademiskt utbildade cheferna. En sannolik förklaring är att kvinnorna slår i glastaket när de med stigande ålder och erfarenhet närmar sig de högre chefspositionerna.

Jusek arbetar för fler kvinnor på ledande befattningar och för en könsneutral arbetsmarknad. Men verkligheten är att kvinnliga akademikers livslön är i genomsnitt 2,6 miljoner kronor lägre än manliga akademikers. Detta beror delvis på att kvinnor inte når de höga chefspositionerna och att kvinnor är just kvinnor och inte män. Ekonomer och samhällsvetare är arbetsgrupper där löneskillnaderna är som störst. Den här vetskapen inger inte trygghet hos våra studentmedlemmar då vi ser svart på vitt att alla inte har samma möjligheter till att utvecklas i sitt arbete. En ökad jämställdhet utmanar maktstrukturer och privilegier, det är nödvändigt och Jusek erbjuder fler alternativ till ett mer jämställt arbetsliv. Jusek vill exempelvis främja jämställdhet genom att modernisera föräldraförsäkringen så att 3,5 månad är reserverad till vardera föräldern.

Så låt oss tillsammans arbeta aktivt för att krossa glastaket.

Juseks studerandesektion:

Emma LiikanenJSS
Marco Poblete
Linnéa Dejemo
Hannes Guggenheimer
Emelie Lindvall
Huyao Zhou
Martin Andersson