Politik för ett bättre arbetsliv

Daniel Lind

Som fackförbund är Juseks roll att förbättra för medlemmarna. Arbetslivet påverkas inte bara av rent fackliga frågor som vi kan jobba med i exempelvis avtalsförhandlingar, utan också av breda samhällspolitiska frågor. Politik, arbetsmarknad och regelverk måste samspela så att alla har möjlighet att nå sin fulla potential. Därför bedriver Jusek påverkansarbete i en rad olika frågor.

Under senare år har Jusek haft framgångar med förslag för att förbättra etablering av invandrade akademiker. Regeringen satsar nu på yrkesinriktad SFI, kompletterande utbildningar och jobbar för en bättre validering.

Det finns fler politiska beslut där Jusek har varit drivande. Ökade befogenheter för civilanställda inom polisen är ett exempel. Öronmärkta medel för ökad kvalitet i den samhällsvetenskapliga utbildningen är ett annat.

Få fackförbund driver så många olika frågor och har så politiskt intresserade medlemmar. Därför ser jag fram emot Juseks fullmäktige i maj. För första gången kommer förbundets högsta beslutande organ att diskutera och besluta om en samhällspolitisk proposition. Ledamöterna kommer att ta ställning till 39 konkreta samhällspolitiska förslag som har tagits fram under senare år. Tidigare fullmäktige har beslutat att det är ett strategiskt mål för Jusek att vara en synlig och trovärdig aktör i samhällsdebatten. Nu tar vi det ett steg vidare, till ett samlat dokument som visar riktningen framåt.

Vi driver också en politik för ett hållbart arbetsliv och en smart arbetsmarknad. En av frågorna som sannolikt kommer att diskuteras är att utbildning och prestation ska lönas sig bättre än idag.

Vi vill också se en offentlig sektor i medborgarnas tjänst och ett rättssäkert rättsväsende, där vi bland annat beskriver behovet av att genomföra en kommunreform.

Nu ser jag fram emot en spännande diskussion på fullmäktige. Vi hoppas få in kunskap och idéer från våra förtroendevalda så att vi tjänstemän i dialog med den nya förbundsstyrelsen kan fortsätta att stärka Jusek i samhällsdebatten. På det sättet bidrar vi till ett bättre arbetsliv för våra medlemmar.

Läs mer om Juseks fullmäktige

Läs mer om Juseks politik