Ta tag i kommun- och regionfrågan

Magnus Hedberg

I dagarna samlas Vänsterpartiet i Örebro för partikongress. Vänsterpartiet har fått gehör av regeringen för extra resurser till välfärden, men det krävs mer än budgettillskott för att lösa kommunernas och landstingens problem.

Frågan om färre och större kommuner och regioner borde stå högt upp på Vänsterpartiets dagordning.

Vänsterpartiet fick i budgetförhandlingarna med regeringen gehör för sitt krav på tio välfärdsmiljarder till kommuner och landsting. Det årliga tillskottet kommer säkert till användning, men kommuner och landsting brottas med större resursproblem än enbart ekonomiska.

De små glesbygdskommunerna och -regionerna står inför utmaningen att – trots bristande befolkningsunderlag, rekryteringsproblem och en allt äldre befolkning – kunna erbjuda sina medborgare en likvärdig välfärd av god kvalitet. Det ska inte spela någon roll var man bor för möjligheten att ta del av den gemensamma välfärden. Men det gör det redan i dag.

Förändras inte region och kommunstrukturen väntar en välfärdsutarmning. Om befolkningsunderlaget i stället tillåts öka upprätthålls rättssäkerheten, kompetensförsörjningen underlättas och möjligheten till likvärdig och god service i kommuner och regioner ökar.

För en tid sedan lanserade Regionutredningens indelningskommitté sitt förslag där sex storregioner ersätter nuvarande länsindelning om 21 län och 20 landsting (varav tio regioner).

Förslaget är balanserat och en förändring nödvändig, men tyvärr har det mött motstånd på flera håll.

Om reformen strandar blir det inte minst kollektivtrafiken samt hälso- och sjukvården i många landsting och regioner som drabbas när de får konkurrera om de krympande resurserna.

För de små och glesbefolkade kommunernas del är det i stället kvaliteten och likvärdigheten i förskola, skola och äldreomsorg som drabbas om inget görs. 106 av Sveriges 290 kommuner har färre än 12000 invånare, 17 kommuner har färre än 5000 invånare. Befolkningsprognoserna pekar i fortsatt negativ riktning.

Skolverket har visat att mindre kommuner redan i dag deltar i mindre utsträckning i olika nationella satsningar för att höja standarden i skolan. Det visar att även en kommunreform brådskar.

Civilminister Ardalan Shekarabi har aviserat en utredning om kommunernas situation, där bland annat kommunsammanslagningar ses över. Det löftet får inte heller slarvas bort.

Eftersom förslag till förändringar har utretts flera gånger under senare decennier utan att det har gått att komma till skott, är vi oroade för att kommun-, region- och riksdagspolitiker inte vågar gå till botten med frågan. Särintressen har tidigare tillåtits gå före förvaltningspolitisk rationalitet och samhällsintresset av likvärdig välfärd, god kompetensförsörjning och effektivitet.

Juseks uppfattning att Sverige behöver en kommunreform får stöd av kommunchefer i Sveriges kommuner. I vår undersökning svarade en majoritet av dessa att de vill att regeringen tar initiativ till kommunsammanslagningar. Färre än en tredjedel tycker att dagens kommunstruktur ska bevaras.

Vi uppmanar nu alla vänsterpartister i kommuner, regioner och riksdag att lyfta blicken bortom dagens politiska revirstrider och påbörja arbetet med större och starkare kommuner och regioner. Endast så kan vi klara morgondagens välfärd.

Inlägget har tidigare publicerats som debattartikel i Nerikes Allehanda.

Related Posts