Ökat välbefinnande minskar sjuktalen

Lena Emanuelsson

Sjukskrivningarna har ökat med 80 procent sedan 2010. Bakom detta finner vi mänskligt lidande, men även stora kostnader för samhället. I sin ambition att få ned sjuktalen har regeringen drivit fram ett arbete där fack och arbetsgivare tillsammans arbetar för lägre sjuktal – en ”Samling för friskare arbetsplatser”, som socialförsäkringsminister Annika Strandhäll uttrycker det.

Sveriges variation i sjuktalen mellan åren sticker ut i ett internationellt perspektiv. Vad kan då göras för att minska ohälsan? Från Juseks sida ser vi att en stor del av lösningen finns på arbetsplatsen. Det handlar om ledarskap, ömsesidig respekt mellan chef och medarbetare och goda relationer till kollegorna. Det handlr om utveckling i arbetet, om att lära nytt och att ha balans i livet med rimliga nivåer av stress. Det handlar både om möjlighet till återhämtning och att få utlopp för kreativitet. I ljuset av detta är tre åtgärder särskilt viktiga:

Chefers förutsättningar i arbetet bör förbättras. Chefer måste ha ett rimligt antal medarbetare och chefskap bör mer än idag betraktas som en egen profession. Chefer måste genomgå arbetsmiljöutbildning med fokus på friska arbetsplatser och ha tid för regelbunden avstämning med sina medarbetare. I våra undersökningar ser vi att många saknar sådana avstämningar.

Bättre uppföljning av arbetsbelastning och stress. Jusek menar att det är helt avgö-rande att frågor som rör arbetsbelastning och stress tas upp vid avstämningar mellan chef och medarbetare. Även förväntningar på tillgänglighet utanför ordinarie arbetstid behöver diskuteras. Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om Organisatorisk och social arbetsmiljö kan med fördel användas i detta arbete.

Arbetsmiljöarbetet bör kopplas till verksamhetens utveckling på ett tydligare sätt. En bra arbetsmiljö bidrar till att verksamheten når sina mål. En bra arbetsmiljö är ett effektivt verktyg för verksamhetsutveckling och för att kunna rekrytera framtidens medarbetare.

Missa inte Juseks seminarium i Almedalen 2017: Jobblycka – vägen till färre sjukskrivningar
Medverkar gör bland andra  Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister, Petra Lindfors, professor i psykologi, och Louise Bringselius, forskningsledare i Tillitsdelegationen. Läs mer

Läs mer om Juseks arbete för ökat välbefinnande och #jobblycka