Fackligt anseende – oroande, lovande och glädjande

Magnus Hedberg

I spåren av rapporteringen om Transportstyrelsens göranden och låtanden smög sig en på samma gång oroande, lovande och glädjande facklig nyhet in i GP. Först det oroande. De svenska fackförbundens anseende sjunker hos allmänheten enligt den anseendebarometer som genomförs regelbundet av analysföretaget Nordic Brand, delägt av Stockholms universitet. Barometern genomförs med 7 000 slumpvis utvalda svenskar i syfte att undersöka svenska folkets uppfattning om tolv fackliga aktörer. Det lovande i kråksången är att unga i högre grad än äldre har positiv inställning till fackföreningsrörelsen vilket är ett trendbrott från tidigare barometrar som inte noterat någon större skillnad mellan åldersgrupper. Det glädjande, slutligen, är att Jusek inkasserar högst anseende bland samtliga undersökta fackförbund och går även emot strömmen genom att anseendet har stärkts sedan föregående mätning från 2015.

Tre övergripande reflektioner kan göras:

  1. Många fackliga organisationer har allvarliga problem…
    Budskapet till oss som verkar i en facklig organisation är tydligt. Det övergripande varumärket har problem. Situationen är allvarlig eftersom den fackliga idén hör framtiden till. I vågskålen ligger den enskildes frihet och trygghet på arbetsmarknaden. Den svenska modellen är internationellt framgångsrik och bygger på starka fackliga organisationer som tillsammans med arbetsgivarna tar ansvar för såväl goda arbetsvillkor som företagens konkurrenskraft. För att kunna vända utvecklingen måste sanningen ses i vitögat. Det bristande förtroendet visar sig i undersökningar som denna men framförallt genom att andelen fackligt anslutna i Sverige minskat på senare år. Särskilt tappar LO:s förbund medlemmar. Vi ser även ett strukturellt skifte i det faktum att TCO och Saco nu tillsammans är klart större än LO, och avståndet vidgas.
  2.  …men dra inte alla fackliga organisationer över en kam
    Tyvärr finns en tendens – inte minst i media – att sätta likhetstecken mellan ”facket” och LO. Det är olyckligt. Inte minst eftersom den genomsnittlige medlemmen i en facklig organisation inte längre tillhör ett LO-förbund. ”Facket” är heller inget enhetligt begrepp. Skillnaden är betydande mellan Syndikalisterna i SAC och Sveriges veterinärförbund för att ge ett exempel. Nordic Brands anseendebarometer understryker att styrkan och värdet i olika fackliga varumärken skiftar påtagligt. Från Juseks och Sveriges Ingenjörers indextal på 66 till Kommunal som noterar 49 på den hundragradiga skalan. Fåtalet förbund noterar bättre anseende, några står till medan andra har fortsatta bekymmer. Siffrorna understryker det olyckliga i att tala om ”facket” som ett enhetligt begrepp.
  3. Vägen till ökat förtroende går via aktiv modernisering
    Allra viktigast är förstås att fundera över vad framtidens fackliga organisationer behöver göra för att vända misstroende till förtroende. Det är uppenbart att moderna människor förväntar sig moderna fackliga organisationer. Kritiken att alltför lite ha sett till den enskilde medlemmens behov omfattar rimligen de flesta. För Juseks del har vi tagit fram tre kärnvärden att leva efter. Professionella innebär att vårt arbete präglas av sakkunskap, effektivitet och ett etiskt förhållningssätt. Individorienterade innebär att vi stöder och stärker den enskilde medlemmens karriär med utgångspunkt från att hon har en unik kompetens med ansvar för den egna situationen. Nytänkande innebär vi ständigt anstränger oss för att hitta nya lösningar, att vi agerar som medpart snarare än motpart och att vi stadigt utvecklar medlemsnyttan.

Vår huvuduppgift förblir att leverera nytta för alla medlemmar – också för den majoritet som trivs på arbetsplatsen – men en modern facklig organisation vågar också ta ställning utan att bli partipolitisk. På så sätt siktar vi på att fortsätta växa och bli fler medlemmar i en tid då många krymper. Jusek ska vara en facklig organisation för solidariska individualister. Som bejakar medlemmarnas drömmar och framgångar men samtidigt finns där om något går snett. Som fokuserar på förutsättningar för den enskilde men samtidigt bryr sig om allas möjligheter att växa. På så sätt moderniserar vi den fackliga tanken och blir relevanta i dagens och morgondagens arbetsliv.