Domaryrket måste bli attraktivt för fler

Magnus Hedberg

I en debattartikel på DN Debatt 8/10 föreslår regeringens utredare Gudrun Antemar förändrade krav och fler utbildningsplatser för att öka antalet sökande till domartjänster. Jusek välkomnar utredningens förslag men efterlyser konkreta åtgärder som kan göra domaryrket mer attraktivt.
I dag är var femte domare över 60 år. En stor del av våra domare kommer alltså att gå i pension inom de närmsta åren. Det är därför ytterst välkommet att regeringens utredare nu kommer med förslag för att öka antalet domare.
Jusek, som bland annat representerar många medlemmar i domarkåren, har länge drivit på för att uppmärksamma frågan om domarbristen. Flera av våra förslag finns också med i det betänkande som nu ska ut på remiss. Samtidigt som vi ser positivt på utredningens innehåll saknar vi en fördjupad diskussion om vad som kan göras för att fler ska uppfatta domaryrket som attraktivt att både söka sig till och stanna kvar i.

I många länder konkurrerar skickliga jurister om eftertraktade domartjänster. I Sverige är verkligheten en annan. Domstolsväsendet hamnar enligt ABC Sverige först på sjätte plats när juriststudenterna listar sina mest eftertraktade arbetsgivare. Ska vi locka och behålla de bästa juristerna i domaryrket behöver vi göra mer för att yrket ska uppfattas som attraktivt. Konkurrenskraftiga löner, rimlig arbetsbelastning, bibehållen självständighet och ökade möjligheter till specialisering är några förslag som vi hade hoppats se i utredningen.

Många domare upplever i dag att de har små möjligheter att påverka sin arbetssituation. En allt för stor del av arbetsveckan är som regel vikt åt förhandlingar. Dagens beredningsorganisation innebär dessutom att många domare kommer in sent i processen och att avgörande beslut redan fattats. Det får konsekvenser för den enskildes möjlighet att påverka sin arbetssituation. Grundtanken med beredningssystemet, att renodla domarrollen, var god men kanske behöver vi ibland öppna upp för mer flexibla lösningar anpassade till lokala behov vid olika domstolar.
Juseks återkommande studier av vad som påverkar vårt välbefinnande i arbetet visar att just möjligheten till inflytandet över arbetssituationen är en av de viktigaste faktorerna för trivsel i arbetslivet. En undersökning bland våra medlemsgrupper visar dessutom att våra juristmedlemmar är mindre nöjda med sin lön jämfört med våra andra medlemsgrupper. Juristerna uppger också att de i mindre utsträckning än andra medlemsgrupper hinner med det som ska göras under ordinarie arbetstid. De svarar också, i högre utsträckning än andra, att de arbetar för mycket och har svårt att sova på grund av tankar på jobbet.

Våra domare spelar en avgörande roll för rättsväsendet och den framtida rättsstaten. Yrket har många förutsättningar för att bli lika attraktivt som det redan är i många av våra grannländer. Förslagen i den nya utredningen är ett viktigt steg på vägen men vi får inte glömma bort att se över vilka faktorer som kan få framtidens jurister att uppfatta en karriär som domare som lockande. Vi kan inte förlita oss på att framtidens jurister ska välja domarbanan enbart utifrån idealism och sina ambitioner att bidra till ett rättssäkert samhälle. Domaryrket måste också fungera i praktiken – både när det gäller välbefinnandet i arbetet och rimliga villkor.