Rättsstatens ambassadörer behöver bättre skydd

Magnus Hedberg

Så har den årliga rikskonferens som arrangeras av Folk och Försvar i Sälen gått av stapeln. Att samla experter och representanter från totalförsvar respektive civilsamhälle för att lära, diskutera och nätverka omkring försvar, säkerhetspolitik och krisberedskap är förnuftigt. Utvecklingen i stora delar av omvärlden, inte minst ett allt mer auktoritärt och expansionistiskt Ryssland, oroar. De flesta tycks numer ense om att säkerhetsläget försämrats oavsett om man föredrar formuleringen att ett militärt angrepp mot Sverige ”inte är sannolikt” eller att det ”inte kan uteslutas”.

Men en stor del av årets rikskonferens kom att handla om inre, snarare än yttre, hot. Det är en realitet att människors känsla av otrygghet ökat. En effekt av egna upplevelser i vardagen men säkert också av ihållande rapportering om gängkriminalitet och skjutningar kopplat till särskilt utsatta områden i landets större städer. Terrorism har blivit en del av verkligheten också i vårt lilla hörn av världen.

En aktiv politik för inrikes säkerhet handlar till betydande del om rättsväsendet. Tilltagna resurser för brottsbekämpning är förstås nödvändigt men också att bättre skydda rättssamhällets ambassadörer genom skärpta straff för våld eller hot mot tjänsteman. Domstolarna behöver se särskilt strängt på fall där individer från någon av rättsväsendets yrkesgrupper angrips på grund av sitt arbete. Rejäla insatser krävs för att med fastare hand än hittills gå till botten med problemen samtidigt som rättsstatens principer upprätthålls. Att vara lika tuff mot brottslighetens sociala grogrund som brottslighetens uttryck är också det en förutsättning för framgång.

Alldeles oavsett är det dags för nationell samling i frågor som bokstavligen kan gälla liv och död. Det gäller yttre hot likväl som den inre säkerheten. Politisk polemik är oundgängligt i en demokrati men reservera valrörelsen till annat och ta skyndsamt itu med verkstaden här och nu.

Texten är tidigare publicerad i Folkbladet. 

Tags: