Generell högskoleexamen ersätter inte polisens behov av praktiska kunskaper

Sofia Larsen

I en slutreplik på DN Debatt menar Polisförbundets Lena Nitz att Jusek och Saco-S förminskar polisens yrkesroll och motsätter sig möjligheten till högskoleexamen för poliser. En märklig tolkning av Juseks poäng – att svensk polis behöver en mångfald av kompetenser.

När Jusek påpekar att kompetensen hos de civila akademiker som finns inom Polismyndigheten kan användas bättre än i dag blir svaret från Polisförbundet att Jusek förminskar polisens yrkesroll. Det är direkt missvisande. Däremot tror vi inte på en bred högskoleutbildning för alla poliser. För att utbilda poliser som trivs i ett utpräglat kontaktyrke som ställer höga krav på fysisk form och erfarenhet av att bekämpa brott i utsatta miljöer behövs mer av praktiskt inriktade utbildningar än akademiska poäng som kan grunda forskarbehörighet.

Bättre resultat och ökad synlighet känns igen i diskussionen om polisen. Juseks svar är att fokusera på mixade team av kompetenser för att bekämpa brottsligheten. Det gäller bland annat kompetensen att med polisiära befogenheter, långsiktigt och uthålligt, verka i yttre tjänst med de påfrestningar det kan innebära i exempelvis utsatta områden. En samhällsutveckling med mer komplex brottslighet gör det också nödvändigt att förstärka polisens kompetens genom att anställa ytterligare akademiskt utbildade personer inom olika specialområden som utredare och analytiker.

Givet Polismyndighetens utmaningar är en förbättrad grundutbildning en viktig komponent. Men frågan är om vägen till detta går via en polisutbildning i högskoleform. Att omforma en professionsutbildning till en akademisk utbildning innebär en rad utmaningar vilket också belysts när frågorna utretts närmare under senare år.

Polisernas utbildning bör framförallt förbereda studenterna för att klara de arbetsuppgifter de kommer att möta ute på gator och torg och i normalt förekommande brottsutredningar. Det handlar exempelvis om utryckningskörning, vapenhantering, bemötande i olika krissituationer, akutsjukvård och enklare generell IT-kompetens med mera. De akademiska delarna i grundutbildningen – ibland annat juridik, sociologi, kriminologi och beteendevetenskap – får knappast en sådan omfattning att en polisexamen kommer i nivå med övriga yrkesexamina.

En allt för utbyggd teoretisk del i den grundläggande polisutbildningen riskerar samtidigt att motverka syftet – att få fler kvalificerade poliser som arbetar med allmän ordning, trygghet och säkerhet. Redan i dag försvinner många poliser en kort tid efter grundutbildningen till inre tjänst. Däremot skulle staten behöva satsa på en högre utbildning för de delar av det polisiära arbetet som verkligen behöver stöd i forskning och vetenskap. En sådan utbildning skulle vända sig till personer med polisiär grundutbildning eller akademisk examen som arbetar inom polisens utredande eller operativa verksamheter och kunna avse beteendevetenskap (intervjumetoder, dvs förhör), juridik, ekonomi, naturvetenskap (kriminalteknik), sociologi och kriminologi.

Det är missvisande att säga att Jusek och Saco-S vill förminska polisens yrkesroll. Frågan om vem som ska göra vad inom Polismyndigheten är ordentligt utredd och beslutad av riksdagen 2014. Då öppnades möjligheten för andra än poliser, till exempel erfarna åklagare eller skickliga brottsutredande jurister, att bli förundersökningsledare i brottsutredningar.

Avslutningsvis välkomnar Jusek varmt att Polisförbundet nu – med sådan entusiasm – framhåller värdet av den högre utbildningen inom polisens område. Men högre utbildning avsedd för viktiga uppdrag i rättsväsendets största myndighet måste hålla hög kvalitet och inrikta sig på att utbilda för de specifika behoven där akademisk kompetens verkligen kommer till sin rätt. Annars kan skattepengarna tvärtemot ambitionerna leda till färre poliser på gatan och ännu längre utredningstider för de brott som drabbar människor i vardagen.

Sofia Larsen, ordförande Jusek
Anna Owens, ordförande Saco-S vid Avdelningarna inom Polismyndigheten

Läs även:

https://www.dn.se/debatt/repliker/saco-s-och-jusek-forminskar-polisens-yrkesroll/

https://www.dn.se/debatt/repliker/fel-av-polisforbundet-att-saga-nej-till-akademisk-kompetens/

https://www.dn.se/debatt/375-assistenter-kan-ge-en-snabb-polisforstarkning/