Viktigare än regerings-
taburetter är vad som uträttas

Magnus Hedberg

Hur valresultatet ska omsättas debatteras för fullt. Antingen en regering av moderater, och troligen kristdemokrater, med acceptans från Sverigedemokraterna eller en regering av socialdemokrater, och möjligen miljöpartister, som påräknar stöd från Vänsterpartiet. Hur liberaler och centerpartister navigerar i mitten avgör. Vilka som besätter taburetterna är viktigt. Än viktigare är vad som uträttas. Sverige saknar inte utmaningar och tre reformområden är trängande.

För det första integration. Att Sverige i spåren av flyktingkrisen tagit emot fler per capita än något annat EU-land har inte undgått någon. Fokus måste skiftas från migration till integration. Massiva insatser krävs för att få människor i arbete. Enkla jobb i all ära men de lägst hängande frukterna kan skördas först. Kompetensen hos många högutbildade nyttjas inte. Om utrikes födda akademiker hade samma ställning på arbetsmarknaden som inrikes födda skulle de offentliga finanserna stärkas med 13 miljarder årligen.

För det andra skatter. Från en evig träta om nivåer behövs konstruktiv analys av hur skatterna bäst utformas. Kunskap och kompetens premieras genom att hålla inkomstskatterna nere. Principerna bakom 1991 års skattereform om att högst 15 procent av svenskarna betalar statlig inkomstskatt och att ingen skattar mer än 50 procent av en inkomstökning är lika rimliga idag. En blocköverskridande skattereform om bland annat detta krävs.

För det tredje trygghet. Medborgares känsla av ökad otrygghet i vardagen behöver tas på allvar. Satsningarna på polisen har varit helt nödvändiga men för att klara upp fler brott måste hela rättskedjan fungera. Då behövs rejäla resurstillskott till domstolarna och Åklagarmyndigheten. Hot, våld och trakasserier mot vittnen och anställda inom rättsväsendet måste också tas på allvar för att inte underminera rättssamhället.

Den regering – oavsett partifärg – med ambition och förmåga att handfast ta itu med dessa tre utmaningar har god chans till återval 2022.

Tags: